PM Security

Uw beveiliging
is onze zorg!
Opleiding Event Security Officer
Opleiding Horecaportier
Opleiding Event Security Officer (ESO)

Introductie evenementenbeveiliging

Evenementenbeveiliging in Nederland maakt een stormachtige ontwikkeling door. Sinds de oprichting van de branchevereniging voor evenementenbeveiligingsbedrijven, de Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen (VBE), zijn er diverse initiatieven ondernomen om evenementenbeveiliging verder te professionaliseren.

De branche heeft met enkele bedrijven veel energie, tijd en geld gestoken in dit continue proces. Onder andere door dit streven naar kwaliteitsverbetering staat evenementenbeveiliging inmiddels op de kaart en groeit langzaam maar zeker het besef dat het beveiligen van evenementen een apart vak is.

Het is goed om te constateren dat de VBE snel groeit en dat steeds meer bedrijven lid worden. Kennelijk heerst er bij de andere bedrijven in de evenementenbeveiliging ook de drang om branchebreed te werken aan het op een hoger niveau brengen van het vak evenementenbeveiliging.

Justitie

Het akkoord van de minister van Justitie van zomer 2004 om van start te mogen gaan met een functietraining voor medewerkers die werken in de evenementenbeveiliging, is een mijlpaal te noemen. Door dit akkoord en alle bijbehorende ontwikkelingen wordt de branche in staat gesteld om, door gerichte functietrainingen, medewerkers op te leiden tot professionele Event Security Officers die beschikken over de vereiste competenties.

Op 9 juni 2004 is in de Staatscourant nr. 107 een circulaire gepubliceerd van het ministerie van Justitie over het SVPB/ECABO-certificaat Event Security Officer. In deze circulaire wordt beschreven wat wordt verstaan onder een evenement, wanneer het grijze dan wel blauwe legitimatiebewijs benodigd is en welke eisen er worden gesteld aan de werkgever van de ESO-in-opleiding.

Uitvoering van de opleiding

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. Er worden geen eisen gesteld aan de onderwijsinstelling die de theorie aanbiedt. Het theorie-examen van de SVPB staat voor iedereen open. Na behalen van de theorie kan de kandidaat het praktijkdeel gaan volgen. Er zullen eisen worden gesteld aan het bedrijf waar hij dat gaat doen. De kandidaat ontvangt van de SVPB praktijkopdrachten, die hij uitvoert tijdens minimaal zes evenementen. Er is geen apart praktijkexamen; de beoordeling wordt uitgevoerd door hiervoor getrainde praktijkbeoordelaars tijdens en na elk evenement.

Praktijkperiode

De kandidaat moet bij de start van de praktijkperiode de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Indien een blauw legitimatiebewijs vereist is, dient gebruik te worden gemaakt van een SVPB-aanvraagformulier legitimatiebewijs dat tevens als aanvraag voor het praktijkexamen fungeert. Voor de praktijk zijn opdrachten met beoordelingsmodellen ontwikkeld die tijdens de evenementen moeten worden uitgewerkt. Belangrijk is dat de organisatie een gecertificeerde praktijkbeoordelaar heeft aangewezen; deze beoordeelt de kandidaat tijdens de praktijkperiode. Namens de SVPB controleren examinatoren tijdens de praktijkperiode de beoordelingen. Op basis van het ingevulde en ondertekende eindbeoordelingsformulier wordt het SVPB/ECABO-certificaat Event Security Officer uitgereikt.

Lesmateriaal

Het lesboek Event Security helpt de cursisten bij het voorbereiden op het theorie-examen Event Security van de SVPB. Het boek is bedoeld voor diegenen die willen gaan werken als Event Security Officer op evenementen. De inhoud van het lesboek is door de branche ontwikkeld en is als volgt opgebouwd.

Het boek begint met de uitleg wat een Event Security Officer is en wat zijn werkzaamheden inhouden. Daarna wordt ingegaan op verschillende soorten evenementen. In het hoofdstuk crowd management wordt kort uiteengezet wat de achterliggende theorie is over het managen van evenementenbeveiliging. Dan volgen enkele hoofdstukken over rechts- en wetskennis. Daarna volgen de hulpmiddelen die de Event Security Officer kan tegenkomen op evenementen. Toegangscontrole wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk zeven. Bezoekersgedrag komt aan de orde in hoofdstuk acht. In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op communiceren en conflicten. EHBO op evenementen en brandveiligheid zijn de onderwerpen van hoofdstuk elf en twaalf. Het boek besluit met de hoofdstukken ontruimen en rapporteren. In de bijlagen treft u een verklarende woordenlijst en studietips aan.

Al met al is het een gevarieerd boekwerk, voor studenten, belanghebbenden en geinteresseerden, met veertien hoofdstukken die u meenemen naar de wereld van de evenementenbeveiliging. Het boek wordt uitgegeven door de SOEB en is sinds 2005 verkrijgbaar bij het SOEB.

Samenvatting examenprogramma

Het examenprogramma bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. De theorie-examenonderdelen zijn:
Event Security (40 MC-vragen) en werken binnen wettelijke kaders 2 (idem aan Beveiliger/certificaat B)

Voor de theorieonderdelen moet een voldoende resultaat zijn behaald, alvorens de kandidaat mag starten met het praktijkexamenonderdeel Portfolio ESO. Dit praktijkexamenonderdeel moet worden gedaan bij een evenementenbeveiligingsorganisatie. De organisatie moet aantoonbaar voldoende evenementen beveiligen, die voldoen aan de definitie in de circulaire. Daarnaast zijn extra (kwaliteits)eisen geformuleerd waarop de SVPB zal controleren voorafgaand aan de start van de praktijkperiode.

WelkomNieuws en ontwikkelingenDienstenOver PM SecurityOpleidingenNeem contact met ons op